Sigla Zenith Trading Consult

Editura Zenith Trading Consult

Acasă       Condamnat la tăcere! Până când?       De la căpușă la cătușă       Pescuitul eficient       ContactLt. Col. (r) Dumitru PrichiciRomânia tricolorăProiectul de Salvare Națională conceput de Dl. Dumitru Prichici poate fi înțeles prin parcurgerea în ordine a acestor documente:


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   


Propunere privind LEGEA SIGURANŢEI NAŢIONALE A ROMÂNIEI (LSNR) organizare şi funcţionare a DIRECŢIEI GENERALE A SERVICIILOR DE INFORMAŢI (DGSI)


Realizată în baza Art. 74/4 din Constituţia României,
protejată de O.S.I.M. şi ORDA


CAPITOLUL I Dispoziţii generale

 Art. 1. Prin siguranţa naţională a României se înţelege starea de legalitate, de echilibru, de stabilitate socială, economică şi politică, necesară existenţei şi dezvoltării naţiunii române, suverane, unitare, independente şi indivizibile, menţinerii ordinii de drept, exercitarea neîngrădită a drepturilor, libertăţilor şi îndatoririlor fundamentale a cetăţenilor aflaţi legal pe teritoriul României, pe baza principiilor democratice statornicite prin Constituţie, a tratatelor internaţionale privind structura, interesele, organizarea şi funcţionarea Naţiunii române pe plan intern şi extern.

Art. 2. Siguranţa naţională este realizată de CSAT şi DGSI, cu sprijinul cetăţenilor români şi străinilor rezidenţi sau în tranzit, a mediilor de informare scrisă şi audiovizuala, ca expresie a fidelităţii şi respectului lor faţă de România, ca parte integrantă a Uniunii Europene, prin cunoaşterea intuitivă, prevenirea raţională şi înlăturarea fermă a ameninţărilor interne şi externe ce pot aduce atingere valorilor prevăzute la Art. 1 din prezenta lege.

Art. 3. Constituie atentat la siguranţa naţională faptele reale, cu dovezi certe juridic, tehnico-științifice, operative, garantate prin aplicarea programului operațional SIPOCA 54:

a) neimplicarea instituţiilor abilitate, a cetăţenilor români, indiferent de funcţia deţinută în societate, pentru deconspirarea planurilor cunoscute ce vizează suprimarea intereselor României, în relațiile cu ţările lumii, cu Uniunea Europeană şi NATO în mod deosebit, cuprinse în Cap. I, II, III, IV şi V din prezenţa lege;

b) activităţile care au ca scop direct sau indirect, provocarea unor acţiuni violente, teroriste, război civil, înlesnirea ocupării militare străine, aservirea faţă de o putere sau organizaţie străină pentru a săvârşi astfel de fapte pe teritoriul şi în afară României, în zonele de interes legitim;

c) trădarea prin ajutarea inamicului în timp de război, în timp de pace, prin susţinerea intereselor altor naţiuni în domeniile: economice, social politice, militare, administrativ teritoriale, de orice natură care ar duce la destabilizarea păcii sociale, la încălcarea prevederilor Art. 1 din prezenta lege;

d) producerea, deţinerea, utilizarea, comercializarea, transportul armelor de orice natură, materiale inflamabile, toxice, bacteorologice, radioactive, chimice, dăunătoare sănătăţii publice, fiinţelor vii, producerea, importul bunurilor alimentare fără avizele de specialitate garanţii de utilizare, cu efecte distructive asupra sănătăţii populaţiei, mediului înconjurător, prin votul unor legi sau regulamente fără studiu de impact asupra fiinţelor vii din România.

e) neglijenţa privind protecţia bazelor de date secrete, a comunicaţiilor instituţiilor de stat publice şi private de interes strategic naţional, neglijența privind aplicarea de către DGSI a măsurilor de prevenire cuprinse în Art. 11.1 din prezenţa Lege;

f) neimplicarea instituţiilor abilitate pentru protecţia cetăţenilor români şi străini aflaţi legal pe teritoriul României, în cazul atentatelor la viaţa lor, la sănătatea lor fizică, psihică, la valorile lor morale şi materiale legal deţinute, nerespectarea programului de instruire civică a electoratului și a îndatoririlor cetăţeneşti, creştine, în familie şi societate, tolerând prostituţia, criminalitatea, afectând sporul demografic al populaţiei naţiunii române, fără a deferi cazurile justiţiei şi condamnarea lor;

g) ascunderea identităţii şi intenţiilor reale a unei persoane fizice sau juridice, în scopul infiltrări pe teritoriul României cu scop destabilizator de spionaj, terorism, diversiuni în toate domeniile de interes strategic naţional, a ordinei publice, social economice, tehnico-ştiinţifice, învăţământ, cultură, sport, sănătate;

h) iniţierea, organizarea, sprijinirea în orice mod a acţiunilor teroriste, rasiste, totalitariste, şoviniste şi separatiste care pot pune în pericol sub orice formă integrarea în UE şi spaţiul Schengen, unitatea şi integritatea teritorială a României, precum şi incitarea la fapte ce pot periclita ordinea publică şi statul de drept;

i) neinformarea, informarea trunchiată, declaraţii publice mincinoase, dezinformarea cetăţenilor şi factorilor de decizie, blocarea conturilor şi a deconturilor financiar bancare pentru servicii, lucrări publice, de stat şi private, ce pot genera conflicte sociale, blocaje economice la nivel naţional, manifestaţii populare stradale de amploare, cu urmări grave;

j) atentate la siguranţa naţională săvârşite cu dovezi certe, prin refuzul sau tergiversarea denunţării publice, prin toate mijloacele de comunicare în masă, scrise şi audiovizuale, a actelor de corupţie, sabotaj, spionaj, mituire, şantaj, blocarea demersului în Justiţie în scopul prescrierii faptelor şi salvări făptuitorilor;

k) neconstituţionalitatea legilor, votarea în Parlament fără metodologie de aplicare, emiterea Ordonanţelor de Urgenţă Guvernamentală fără avizul Curţii Constituţionale, nerespectarea rezultatelor validate a referendumurilor, mituirea, şantajarea alegătorilor, neasigurarea condiţiilor de vot prin corespondenţa pentru românii de pretutindeni, falsificare a datelor de identificare a alegătorilor, candidaţilor în alegeri, rezultatelor votului în dauna intereselor cetăţenilor României, nerespectarea programelor şi promisiunilor electorale, jurământului de credinţă depus cu mâna dreaptă pe biblie ca semn al credinţei creştine.

l) sustragerea valorilor din patrimoniul naţional, din orice domeniu de activitate, din instituţii autorizate să le deţină după 22 decembrie 1989, înstrăinarea acestora către persoane fizice şi juridice române sau străine naţiunii române, prin vânzarea sau concesionarea pe termene ilegale în dauna intereselor României, nealocarea sau deturnarea fondurilor alocate cercetării ştiinţifice, Instituţiilor de Stat şi Publice, cu efecte negative asupra dezvoltării economiei naţionale;

m) furtul intelectual ştiinţific, literar, artistic, atitudinea ostilă, violenţa fizică, verbală, comportamentală, în relaţiile interumane, în spaţii publice, private, în familie, societate, Instituţii de stat şi publice, distrugerea sau negarea simbolurilor naţionale ale României: drapelul, stema, imnul, eroii, personalităţile celebre din artă, cultură, ştiinţă, sport, interzicerea predării istoriei şi limbii române ca limba juridic oficială pentru toţi cetățenii României, indiferent de etnie.

n) declararea naţionalităţii inexistente de ROM, pentru a-şi însuşi naţionalitatea de ROMÂN, diversiune practicată în cazul săvârşirii unor abateri de la legile statului în care trăieşte ca nomad, cu scopul afectării imaginii României în lume, prevăzut la Art. 11 aliniat 2).   

o) numirea cadrelor militare în funcții de comandă și a Demnitarilor de Stat şi Publici în funcţii de conducere, fără aviz în baza Art. 31 alineat b) anexa 3 (DGSI), refuzul privind instruirea şi protecţia informativ-operativă permanentă, pentru cunoaşterea în totalitate şi în profunzime a prevederilor prezentei legi a Siguranţei Naţionale a României şi a CONSTITUŢIEI în scopul prevenirii săvârşirii unor abateri morale sau materiale, cu sau fără premeditare, în timpul deținerii funcției.

Art. 4. Prevederile prezenţei legi, nu pot fi folosite în scopul restrângerii sau interzicerii dreptului de apărare a unei cauze legitime garantate de Constituţia României, cu excepţia cazurilor prevăzute la Art. 20 din prezenţa lege.

Art. 5. Siguranţa Naţională a României este asigurată legislativ de Parlament, informativ-operativ de Direcţia Generală a Serviciilor de Informaţii, coordonată de Preşedintele României şi al Consiliul Suprem de Apărare a Ţării, conform prevederilor Constituţiei României.

Art. 6. Organele cu atribuţii în domeniul siguranţei naţionale a României sunt:

C.S.A.T sub comanda Prezidenţială, DGSI sub comanda CSAT şi controlul legislativ al Comisiei Parlamentare de control al DGSI.

Art. 7 Atribuţiile CSAT în domeniul siguranţei naţionale, în baza Legii 415/2002 Cap. II Art. 4 litera i), sunt;

a) analizează modul în care sunt respectate prevederile legii siguranţei naţionale, de către conducătorii Instituţiilor de Stat, Publice şi cetăţenii României, ca expresie a dragostei şi fidelităţii lor faţă de ţară, având ca baza de discuţie raportul DGSI, prezentat anual în Parlament, în şedinţa de lucru lunară a CSAT şi la cererea Preşedintelui României;

b) stabileşte principalele direcţii de activitate, aprobă măsurile obligatorii pentru înlăturarea ameninţărilor prevăzute în prezenţa lege şi a oricărei ameninţări neprevăzută pe plan intern sau extern, asigurând transparentă, sumele repartizate de la bugetul de stat şi public necesare SIGURANŢEI NAŢIONALE, a informaţiilor reale de interes public.

c) comunică Parlamentului în timp de pace său război, măsurile stabilite de CSAT.

d) analizează încadrarea juridică fără dubii, a atentatelor la siguranţa naţională, stabilind termenul limită în vederea judecării în regim de urgenţă, a pronunţării deciziei definitive, în baza prevederii Legii 415/2002 Cap.II Art. 4 litera i), necesară deblocării actului decizional în desfăşurarea misiunilor informativ-operative a DGSI, ca unic furnizor de informaţii în actul decizional la nivel naţional, în timp de pace, calamitate sau război.

e) stabileşte oportunitatea şi modul de colaborare şi valorificare a informaţiilor care nu aduc atingere Siguranţei Naţionale a României, dar prezintă interes pentru ţările prietene.

Art. 8. Atribuţiile DGSI în domeniul siguranţei naţionale sunt:

a) desfăşoară activitatea de informaţii pentru realizarea siguranţei naţionale, din punct de vedere tehnic-operativ, în exclusivitate prin mijloace electronice ONLINE, conform prevederilor Anexelor 1, 2, 3 la prezenţa lege, prin sursele SRI, SIE, STS, SPP ș.a., finanţate de la bugetul public şi autofinanţare prin valorificarea produselor tehnice-informativ-operative proprii, sub control Legislativ al CPC şi tehnic al CSAT.

b) verifică, evaluează şi avizează în scris candidaţii pentru susţinerea examenului de atestare a calităţii de Demnitari de Stat şi Publici, instruieşte informativ-operativ Demnitarii în timpul exercitării funcţiei (anexa 6 la LSNR).

c) DGSI își asigura dotarea tehnică din producţia proprie şi import, resursele umane selecţionate din rândul tinerilor cu cetăţenie şi naţionalitate româna, studii superioare, verificaţi şi repartizaţi cu acordul CSAT.

Art. 9. Asigură la cerere şi preventiv, informaţii veridice, accesul ONLINE nelimitat la informaţii din BDO şi BDC, Preşedintelui României şi al CSAT, Comandant Suprem al armatei, cu confirmarea accesului în BDO şi BDC sub control ORNIS.

Art. 10. DGSI asigura Preşedintelui Senatului şi Camerei Deputaţilor, Prim.Ministru, Miniştrilor, Prefecţilor, Avocatului Poporului, accesul la informaţii ONLINE în domeniu lor de activitate din BDO şi BDC, cu confirmarea accesării sub control ORNIS.           

Societatea Civilă SC, are acces la BDC contra cost conform tarifelor DGSI cu aviz CSAT.

 

CAPITOLUL II. Măsuri de prevenire

 

Art. 11. În cazul iminentei săvârşiri a unor fapte prevăzute în prezenta lege, DGSI va interveni în timp util pentru stoparea săvârşirii lor.  

Permanent

1. În cazul posibilei încălcări cu sau fără premeditare a prevederilor prezenţei legi, DGSI va interveni operativ avertizând în scris persoana fizică sau juridică în cauză, cu confirmare de primire a avertizării, solicitând organelor abilitate cu respectarea CPP, autorizarea supravegherii de către DGSI şi pedepsirea vinovaţilor în cazul continuării săvârşirii faptelor, prin dublarea pedepselor, în regim de urgenţă.

Permanent

2. a) Înterzicerea utilizării termenului ROM, întreprinderea diligențelor către Guvernul Indian, cu sprijinul U.E. şi țării adoptive, pe baza cererii individuale pentru redobândirea naţionalităţi de Indian, conform Art. 17, litera b) 6, din LSNR.

Permanent 

b) Cărțile de identitate și pașapoartele în România și U.E. vor menționa: naționalitatea, cetățenii dobândite, cazier judiciar, boli incurabile psihopatice.

Permanent

3. a) Reţinerea şi internarea în regim de urgenţă în cămine a cerşetorilor sau în OSPICII a bolnavilor psihici, stabiliţi de Autorităţile de resort medicale la nivel judeţean şi naţională ca pericole, indiferent de formă de manifestare înjositoare şi pericol social.

Permanent

b) Supravegherea de către instituţiile abilitate, a persoanelor fizice cu sau fără ocupaţie, fără posibilităţi materiale de întreţinere, consumatoare a oricăror produse stupefiante, halucinogene precum, alcool, droguri de orice natură, constituind pericole publice şi prin acordarea de ajutoare Comunitare nejustificate acestor zeci de mii de persoane fără acest drept, pentru a le subordona ca mase de manevre politice la nivel naţional.

Permanent

c) Investigarea în regim de urgenţă de către organele abilitate, privind devalizarea băncilor, fondurilor de investiţii publice, de stat sau private în lei şi valută, pe plan intern şi extern după 22 dec. 1989 şi în viitor, publicând valoarea daunelor, făptuitorul, instituţia păgubită, modul de recuperare a valorilor bunurilor însuşite Art. 3 litera l).                                                                                                           În regim de urgenţă.

d) Interzicerea numirii în funcţii de stat şi publice, accesul la contractări şi finanţări din fonduri de stat, publice şi externe, a cetăţenilor care au săvârşit fapte prevăzute la prezentul Art. 11, aliniat 3, litera c) de mai sus.                                                                                                 

Permanent

e) Susţinerea prevederilor anexei 6 şi 9 la LSNR, în scopul creării „ELITEI Demnitarilor de Stat şi Publici” autentificaţi membri ai „Clubului Elitei” ca persoane juridice de interes strategic Naţional, pentru participarea la alegerile locale, Parlamentare, Europarlamentare şi Prezidenţiale, pentru funcţii de stat şi publice.                                                             

Permanent

f) Cunoaşterea şi aplicarea obligatorie a prevederilor prezenţei Legi (LSNR), cu anexele: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10,11 şi 12, pentru descurajarea infracţiunilor de orice natură, restabilirea păcii sociale, pentru prosperitate cu demnitate a naţiunii române, integrarea în Spaţiul Schengen, promotor al noi ordine sociale, economice şi administrative.           

În regim de urgenţă

4. Încălcarea prevederilor Art. 3 din prezenţa lege, cu acordul tacit al martorului faptelor şi făptuitorului, pedeapsa dublată se aplică şi tăinuitorului.                                                                                   

Permanent

5. Antrenarea prin exerciţii periodice a sistemului de comunicaţii, transport, pază şi protecţie publică, intervenţii în caz de calamitate naturală, artificială, la nivel naţional, judeţ, oraş, comună, indiferent de condiţiile meteo şi teren, fără excepţii.        

Permanent

Art. 12 În baza prevederilor Art. 2 din prezenţa lege şi a Art. 31 c) din Anexa 3 la LSNR, mediile de informare scrisă şi audio-vizuală, cu condiţia respectării cu stricteţe a prevederii prezentei legi, pot primi la cerere legitimaţii cu dreptul de observatori autorizaţi în domeniul supravegherii graniţelor, punctelor de trecere vamale; terestre, aeriene, maritime şi fluviale a călătorilor şi mărfurilor, pentru informarea permanentă a opiniei publice privind traficul uman şi material la frontierele României şi UE, ca dovadă a respectării deontologiei şi eticii profesiei de ziarist în slujba naţiunii române.                                     

Permanent

Prevederile prezentului Art. 12, vor fi cuprinse în viitoarea Lege a Presei din România.

Art. 13. La cererea procurorului care susţine o cauză în justiţie, se reia supravegherea de către DGSI, pentru elucidarea cazului, pe baza mandatului emis de judecător.                                     

Permanent

Art. 14. Mandatul de supraveghere emis de judecător conferă procurorilor şi DGSI, împuternicirea de a folosi toate mijloacele de care dispun „fără a uza de mijloace de constrângere fizică, morală sau materială asupra persoanelor supuse supravegherii” în scopul restrângerii libertăţilor acestora, arestării preventive, înscenării unor fapte acuzatoare, în scopul afectării imaginii lor publice.                             

Permanent

Art. 15, Cei care săvârşesc asemenea fapte descrise în Art. 14, prin ordine scrise sau verbale, cu premeditare, răspund penal, suportând daunele morale şi materiale produse persoanelor supravegheate.

Art. 16. Cetăţenii lezaţi de faptele prevăzute în Art. 14, pot primi sprijin, în baza prevederii Legii 35/13.03.1997 revăzută în sept. 2004, din partea Avocatului Poporului până la decizia definitivă şi irevocabilă a cauzei.  

 

 

CAPITOLUL III.

 Obligaţiile şi drepturile instituţiilor de stat, publice, persoanelor fizice şi juridice private 

 

Art. 17. Instituţiile de stat, publice, persoanele fizice şi juridice private, orice cetăţean aflat legal pe teritoriul României au următoarele îndatoriri şi drepturi;

a) - să acorde sprijinul necesar la cererea organelor cu atribuţii în domeniul siguranţei naţionale, să pună la dispoziţie datele ce le deţin în legătură cu obiective ce privesc siguranţa naţională, răspunderea pentru păstrarea secretului informaţiilor primite revenind Serviciului Supraveghere Informaţii (SSI) din DGSI.

b) - Instituţiile de Stat, Publice, persoanele fizice şi juridice private, vor lua măsuri pentru înlăturarea pericolelor, prin aplicarea prevederilor legii siguranţei naţionale în domeniul în care își desfăşoară activitatea, apelând la DGSI, cât şi prin propuneri legislative în domeniul în care sunt specializaţi, astfel;

1 - Parlamentul, cu drept legislativ, decide, răspunde şi garantează prosperitatea cu demnitate a Naţiunii române ca membru al Uniunii Europene şi NATO, prin legiferarea propunerilor instituţiilor cu drept legislativ; Preşedinţie, DGSI, Guvern şi Justiţie, avizate prealabil de cel puţin trei din instituţiile enumerate.

2 - pericole pentru siguranţa naţională; degradarea morală, a sănătăţii şi ordinei publice a întregii societăţi, impun în mod stringent măsuri coercitive, în regim de urgenţă prin;

3 - ŞCOLI de CORECŢIE de ARTE şi MESERII pentru minorii delincvenţi condamnaţi;

4 - adulţii condamnaţi la închisoare, cu executarea pedepsei prin muncă plătită în perioada executări pedepsei, în scopul platii întreţinerii ca deţinut şi recuperarea sumelor imputate prin decizia definitivă şi irevocabilă, în baza Art. 42 (2) din Constituţie, în construcţii civile, căi ferate și rutiere, îndiguiri, înlăturarea urmărilor calamităților de orice natură, cât şi lucrări tehnico-ştiinţifice teoretice şi practice, finalizate şi omologate în timpul detenţiei la domiciliu sub control judiciar şi tehnic - operativ al penitenciarului, stabilit de Judecător.

5 - stagiul militar obligatoriu, de 2 luni pentru tinerii între 18 şi 25 de ani, indiferent de profesie, sex, religie, etnie, pentru dezvoltare simţului datoriei de cetăţeni apţi serviciului militar ca români patrioţi, viitori familişti şi educatori ai generaţiilor viitoare.

6 - cetăţenii români de origine Indiană, în baza prevederi Art. 3 lit.n, din LSNR, vor fi sprijiniţi în demersul lor diplomatic, pentru recunoaşterea origini şi acordarea naţionalităţii de Indieni, în scopul integrării în ţările adoptive în conformitate cu prevederile Cartei O.N.U şi a Anexei 10 la prezenţa Lege privind migraţia lor în lume şi în ţările Uniunii Europene.

7. – pentru protecţia bunurilor materiale şi a persoanelor fizice sau juridice private, cetăţenii români vor apela la serviciile Societăţilor Comerciale (PJP) conform prevederii cod CAEN 7460 şi detectivilor particulari (DP), legal constituite, Anexa 2 la LSNR.

8. persoanele juridice private (PJP) cod CAEN 7460 şi detectivii particulari (DP), vor degreva DGSI de lucrări de natură să protejeze persoanele fizice şi juridice private din punct de vedere informativ-operativ, astfel competența DGSI va fi exercitată asupra sectoarelor strategice de stat şi publice.

9. PJP şi DP vor fi instruite în activitatea lor, conform convenţiilor şi tarifelor DGSI.

Art. 18. Instituţiile publice, persoanele fizice şi juridice private care deţin secrete de interes naţional, vor întocmi programe proprii de prevenire a scurgerilor de informaţii, vor fi avizate şi controlate de DGSI, răspunderea revenind conducătorului organelor, organizaţiilor respective şi a reprezentantului DGSI.

Art. 19. Urmărirea penală a infracţiunilor certe, prevăzute în prezenţa lege, se efectuează de către procuror, pe baza informaţiilor furnizate de DGSI, în baza mandatului emis de judecător care prevede privarea de libertate a făptuitorului pentru anchetarea, întocmirea dosarului penal şi trimiterii lui în judecată în regim de urgenţă, în baza prevederilor art. 14 al CEDO și art. 1 din Declarația Universală a Drepturilor Omului [„Toate ființele umane se nasc libere și egale în demnitate.”] pentru anchetarea, întocmirea dosarului și trimiterea lui în judecată în regim de urgență, procedeu aplicat și în cazul demnitarilor de stat şi publici şi oricărei persoane fizice sau juridice inculpate.

  

CAPITOLUL IV. Sancţiuni


Art. 20. Atentatele la Siguranţa Naţională a României săvârşite fără dubii, cu dovezi juridice ferme, nu se prescriu, nu beneficiază de prezumţia de nevinovăţie, se pedepsesc conform prevederilor acestui Cap. şi a CPP, în regim de urgenţă.

Tentativa se pedepseşte

     Art. 21. În cazul hotărârilor judecătoreşti definitive şi irevocabile luate în România, ce determina pe cel nedreptăţit să se adreseze CEDO, a cărui hotărâre definitivă este în favoarea reclamantului, Guvernul României este obligat la plata daunelor materiale din bugetul public, valoarea despăgubiri recuperată de la cei vinovaţi, prin confiscări şi valorificarea bunurilor materiale, deferiţi justiţiei, pasibili de pedeapsă conform prevederii Codului Penal.  

Hotărârile privind anularea definitivă şi irevocabilă a unor drepturi de către Preşedinte, Parlament, Guvern, Justiţie şi alte instituţii autorizate, pe baza unor documente falsificate sau motivaţii ilegale, vor fi soluţionate prin repunerea retroactivă în drepturi a persoanelor fizice sau juridice nedreptăţite şi deferirea celor vinovaţi justiţiei, în regim de urgenţă.

În cazul faptelor prevăzute la Art. 3 litera j) Cap. I, se suspendă provizoriu autorizaţia de funcţionare sau definitiv în caz de recidivă a refuzului informării prin presa scrisă şi RTV.

 

În cazul furturilor şi distrugerilor materiale cu premeditare sau neglijenţă, din domeniile publice, răspund penal şi material făptuitorii, prin confiscare şi valorificare a bunurilor lor materiale, iar în cazul făptuitorilor necunoscuţi, răspund cei vinovaţi din Prefecturi, Primarii, Consilii şi Politii Locale, prin penalizări salariale sau valorificarea bunurilor lor materiale echivalente pagubei.

Tentativele se pedepsesc

 

Art. 22. Cadrele militare, care au săvârşit cu premeditare fapte prevăzute în Art. 3 din prezenţa lege, sunt pedepsite după caz cu: retrogradarea în funcţie, grad, trecerea în rezervă, deferiţi justiţiei, pasibili de pedeapsă conform NCPP.

Tentativa se pedepseşte

  

CAPITOLUL V. Dispoziţii finale

 

Art. 23. Informaţiile casate, rezultate din activitatea DGSI, din BDC, sunt informaţii publice în baza Legii accesului la informaţii 544/2001, accesibile CNSAS, PJP, DP, MMII şi SC Anexa 2 la LSNR, contra cost conform tarifelor aprobate de DGSI, cu respectarea prevederilor Regulamentului Consiliului Europei privind protecţia datelor personale nr.45/2001

Art. 24. Personalul DGSI se compune din cadre militare active, cu excepţia Directorului General, propus de Preşedintele României în funcţiune, aprobat prin votul majorităţii simple a celor prezenţi în şedinţa Parlamentului, trei Directori Adjuncţi selecţionaţi şi propuşi de noul Director General al DGSI din rândul cadrelor active din DGSI, caracterizaţi prin erudiţie, intransigentă, modestie şi patriotism

Art. 25. Cadrele militare care îndeplinesc funcţii tehnice-informativ-operative vor fi selecţionate pe criteriile: studiilor de specialitate prevăzute în capitolul I Art. 8 c) nivelului inductivităţii, raționabilității şi fermităţii caracteristice candidaţilor pentru aceste funcţii.

Cadrele militare active care îndeplinesc funcţii informativ-operative şi lucrează în program prelungit, de noapte şi sărbători legale, vor beneficia de un spor de vechime de o jumătate de an pentru fiecare an de muncă în aceste condiţii, la calcularea pensiei.

Art. 26. Cadrele militare şi civile care au acces la informaţii secrete, vor respecta jurământul depus la trecerea sub comanda DGSI, nu vor face parte din organizaţii cu caracter politic sau subversiv, nu vor divulga secrete profesionale dobândite în timpul activităţii şi după trecerea în rezerva cu excepţia atentatelor iminente la siguranţa naţională a României prevăzute în Art. 27 din prezenţa lege.

Art. 27. Cadrele militare şi civile care au acces la informaţii secrete, vor denunţa iminenta săvârşirii atentatelor la Siguranţa Naţională a României în timpul activităţii, prin rapoarte scrise adresate conducerii în ordinea ierarhică succesiva până la Preşedintele CSAT, participând în timpul activităţii şi la procese juridice desfăşurate în Tribunale Militare, cu condiţia respectării prevederilor Art. 26 din prezenţa lege.

Cadrele militare şi civile, vor înainta rapoarte pentru soluţionarea unor conflicte de serviciu, personale, comandantului imediat superior celui cu care sunt în conflict, până la nivelul cel mai înalt în funcţie în stat, până la soluționare.

Art. 28. Prezenţa lege şi Constituţia României, vor fi aduse la cunoştinţa tuturor românilor în vederea cunoaşterii îndatoririlor şi a drepturilor lor ca cetăţeni, precum şi cetăţenilor rezidenţi aflaţi legal pe teritoriul României.

Prezenta lege şi Constituţia României, vor fi incluse în programa Ministerului Învăţământului ca materie de studiu pentru tinerii care au împlinit 14 ani indiferent de etnie, credinţă, sex sau opțiune politică.

Prezenta lege este concepută prin reconsiderarea prevederilor Legii 51/1991,14/1992 şi a celorlalte Legi şi Dispoziţii cu trimitere la Siguranţa Naţională a României impusă de necesitatea integrării României în Uniunea Europeană, în Tratatul Atlanticului de Nord, în Spaţiul Schengen, cu o nouă clasă conducătoare atestata ca demnitari (Anexa 6).

Art. 29. La data intrării în vigoare a prezenţei legi, se abroga Legea Sâg.Naţionale 51/1991, Legea de organizare şi funcţionare a SRI 14/1992, Legea SIE 1/1998 şi orice dispoziţie contrară prezenţei legi.

1 - Anexele la prezenţa propunere de lege, privind schema de organizare, funcţionare şi metodologia de aplicare, vor fi publice după votul Parlamentului, promulgate şi comunicate în Monitorul Oficial, în conţinut regăsindu-se şi propunerile calificate în sensul creşterii forţei coercitive a legii, rezultate în urma dezbaterilor publice şi Parlamentare.

2 - Prezenţa Lege va fi adaptată conform prevederilor Anexei 4 la LSNR, pe toată perioada exerciţiului de simulare, implementării şi funcţionarii concomitent cu Legile în vigoare, timp de cca. 30 zile pe plan intern şi extern, este perfectibilă numai în sensul creşterii forţei coercitive a prevederilor prezenţei propuneri, până la perfectă adaptare a personalului şi logisticii, cu menţiuni incluse în actul adiţional la prezenţa lege, încheiat la sfârşitul perioadei de simulare şi intrării în vigoare a prezenţei legi, cu efect retroactiv conform articolului 15(2) din Constituție.

Definiţie; Tehnica-operativă (TO), reprezintă totalitatea mijloacelor şi metodelor utilizate pentru; obţinerea, verificarea, clasificarea, analizarea, sintetizarea, transmiterea informaţiei factorilor de decizie în timp util, cu confirmarea primirii, utilităţii şi utilizării informației.

 

Proiectat; Lt.Col.(r) Dumitru Prichici
Proiect protejat de legea 8/1996, ORDA şi OSIM.

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24  
 
 

Condamnat la tăcere! Până când? - o carte plină de dovezi ale corupției din România, scrisă de lt. col. (r) Dumitru PrichiciDe la căpușă la cătușă, o carte despre cum poate scăpa România de politicienii căpușari (corupți), scrisă de lt. col. (r) Dumitru PrichiciCumpărați acum!

 
Dacă locuiți în România, comandați cărțile aici: http://www.librariacoresi.ro/shop?&search=Dumitru%20Prichici
 Dacă locuiți în afara României, comandați cărțile aici: http://amzn.to/2CITd5W (sau de pe site-ul Amazon aferent țării în care locuiți).
 Dacă doriți edițiile electronice ale cărților, faceți click aici: http://www.ibooksquare.ro/Home/Search?searchtext=Dumitru%20Prichici
 
 
 

Documente de maxim interes... click aici!
 Dacă doriţi să luaţi legătura cu noi, scrieţi-ne la: zenith@zenithtrading.ro