Sigla Zenith Trading Consult

Editura Zenith Trading Consult

Acasă       Condamnat la tăcere! Până când?       De la căpușă la cătușă       Pescuitul eficient       ContactLt. Col. (r) Dumitru PrichiciRomânia tricolorăProiectul de Salvare Națională conceput de Dl. Dumitru Prichici poate fi înțeles prin parcurgerea în ordine a acestor documente:1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   
Anexa 3 la LSNR

Propunere privind organizarea şi funcţionarea Direcţiei Generale a Serviciilor de Informaţii ( DGSI)

 

CAPITOLUL I. Dispoziţii generale.

Art.1. Direcţia Generală a Serviciilor de Informaţii este specializată în domeniul; obţinerii informaţiei prin surse SI, prin SASI se verifică autenticitatea, se analizează, clasifica, sintetizează şi se comunică ONLINE în timp util, pe căi secretizate prin banca de date operative BDO, factorilor de decizie cu atribuţii privind Siguranța Națională a României, cu confirmarea primirii, valoarea utilă a informaţiei şi utilizarea în actul de decizie.

Activitatea Direcţiei Generale a Serviciilor de Informaţii este controlată legislativ de Parlamentul României, prin Comisia Parlamentară Comună de Control a DGSI şi de Consiliul Suprem de Apărare a Ţării, prin Preşedintele CSAT, din punct de vedere tehnic-informativ-operativ, a structurii organizatorice centrale şi teritoriale interne şi externe, a pregătirii militare şi profesionale a cadrelor, a mentenanţei dotărilor tehnice, a veniturilor şi cheltuielilor.

Conform prevederilor Art.7 punctul a) din Legea Siguranţei Naţionale a României propusă, DGSI prezintă rapoarte anual şi, în caz de forţă majoră, Parlamentului României, lunar sau la cererea Preşedintelui României, în calitate de Preşedinte al Consiliului Suprem de Apărare a Ţării.

Art.2. Direcţia Generală a Serviciilor de Informaţii, obţine informaţiile prin;

a) Surse de informaţii SI(1) finanţate de la bugetul public (anexa 2, poz. 6-17), sunt subordonate Serv. de Supraveghere a Informaţiilor SSI (2), Serv. Analiză şi Sinteză a Informaţiei SASI (3), prin Banca de Date Operative BDO (4).

b) Persoane Juridice Private: PJP (18), Detectivi Particulari DP (19), sub control SSI (2)

c) Denunţurile celor afectaţi de faptele antisociale şi antinaţionale a unor cetăţeni şi a factorilor de decizie în stat D (20)

Art.3. Informaţiile furnizate de sursele de informaţii SI (1), sunt transmise ONLINE SASI (3), prin căi de acces secretizate clasificate şi supravegheate de cadre specializate din SSI (2) împotriva atacurilor cibernetice, conform anexei 1 şi 2 la Legea Siguranţei Naţionale a României propusă.

Art.4 Nivelul de secretizare şi protecţie a informaţiilor este propus şi asigurat de specialiştii Serviciului de Supraveghere a Informaţiilor SSI (2), aprobat de SASI (3), menţinut până la transferul lor în Banca de Date Casate BDC (5), încadrate, stocate şi accesate în conformitate cu prevederile Legii 182/2002 actualizata în 2015, privind protecţia informaţiilor clasificate, a surselor confidenţiale, împotriva atacurilor CIBERNETICE, astfel: IP-informații publice, IS-informații secrete, ISS-informații secrete de stat, ISID-informații secrete de importanţă deosebită, IUS-informații ultra secrete.

Art.5. Informaţiile primite de Serviciul de Analiză şi Sinteză a Informaţiilor SASI (3), verificate prin toate sursele subordonate SI (1), vor fi analizate, clasificate, sintetizate şi transferate Băncii de Date Operative BDO(4), accesibile beneficiarilor informaţiilor, conform Art.9 şi 10 din Legea Siguranţei Naţionale a României propusă şi a prevederilor anexei 1.

Art.6. Informaţiile deţinute de sursele de informaţii SI (1), necesare asigurării Siguranţei Naţionale a României, indiferent de natura lor, vor fi furnizate, fie la cererea expresă a beneficiarilor informaţiilor, fie din proprie iniţiativa în timp util, pentru a nu reduce valoarea şi eficientă lor informativ-operativă în actul de decizie, procedura efectuată sub control SSI (2) din cadrul SASI (3).

Art.7. Informaţiile secrete (IS) vor fi păstrate 10 ani în BDO (4), informaţiile secrete de Stat (ISS) 15 ani, informaţiile secrete de importanţă deosebită (ISID) 20 de ani, informaţii ultra secrete (IUS) 25 de ani, urmând a fi transferate în Banca de Date Casate BDC (5) şi exploatate conform prevederilor Art. 28 din prezenţa propunere legislative, Anexa 3 la LSNR

Art.8. DGSI, oferă informaţii din Banca de Date Casate (BDC) 5, contra cost conform tarifelor propuse de DGSI şi aprobate de CSAT(41), conform prevederilor art.23, din Legea Siguranţei Naţionale a României.

Art.9. Toţi cetăţenii aflaţi legal pe teritoriul României beneficiază de aceleaşi drepturi şi îndatoriri, având acces la informaţiile din Banca de Date Casate BDC (5).

Art.10. În cazul constatării unei posibile încălcări fără premeditare a prevederilor Legii Siguranţei Naţionale a României, DGSI va lua măsuri urgenţe de atenţionare în scris, a persoanelor implicate, pentru prevenirea şi stoparea săvârşirii unor astfel de fapte prevăzute la Art.11/1 din L.S.N.R.

Art.11. Dacă încălcarea prevederilor Legii Siguranţei Naţionale a României, continua în mod premeditat, constituie temei legal pentru a solicita organele abilitate, cu respectarea Codului de procedura Penală, stoparea încălcării legii, pedeapsa în acest caz dublându-se.

Art.12. Dacă încălcarea prevederilor Legii Siguranţei Naţionale, s-a săvârşit sub supravegherea DGSI, acceptând cu bună ştiinţă săvârşirea faptelor, pedeapsa se aplică şi celor ce au tăinuit producerea lor, conform prevederilor Art.26 şi 27 din LSNR.

Art.13. La cererea DGSI sau a procurorului care susţine cauza în justiţie, poate fi reluată activitatea de supraveghere ori de câte ori va fi necesar, pentru elucidarea cazului, pe bază de mandat .

Art.14. Mandatul emis de un judecător, conferă DGSI şi procuraturii, împuternicirea de a folosi toate mijloacele şi metodele de care dispun, fără a afecta starea materială, fizică, morală şi imaginea publică a persoanei supravegheate.

Art.15. Cei care săvârşesc asemenea fapte, care ar leza drepturile şi libertăţile fundamentale, viaţa particulară, onoarea, interesele materiale ale celui supravegheat vor răspunde administrativ, civil sau penal, după caz, suportând daunele morale şi materiale produse.

 

CAPITOLUL II Organizarea şi funcţionarea DGSI

 

Art.16. Pentru îndeplinirea atribuţiilor stabilite prin Legea Siguranţei Naţionale, DGSI este condusă de un Consiliu Director, compus din: Directorul General al DGSI specializat în domeniul juridic, informativ-operativ, militar strategic, atestat ca Demnitar, autentificat în baza prevederilor Art. 8 punctul (b) din LSNR, propus de Preşedintele României în funcţiune, aprobat în şedinţă comună, cu jumătate plus unu din voturile Parlamentarilor prezenţi şi trei Directori adjuncţi permanenţi, selecţionaţi prin concurs în cadrul DGSI.

Art.17. DGSI este organizat şi funcţionează pe baza a trei principale direcţii; I, II şi III, conduse de Directorii adjuncţi permanenţi selecţionaţi prin concurs în cadrul DGSI.

I - DGRS (31) - Direcţia Generală Resurse şi Servicii, condusă de Directorul Adjunct al DGSI şi patru Directori adjuncţi permanenţi pentru Servicii; (32-38), (33-34), (35-36), (37-39) anexa 2.

II - DGTO (21) - Direcţia Generală Tehnică Operativă, condusă de Directorul Adjunct al DGSI şi nouă Directori adjuncţi permanenţi pentru Servicii; 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 anexa 2.

III - SASI (3) – Serviciul de Analiză şi Sinteză a Informaţiilor condus de Directorul Adjunct al DGSI şi patru Directori adjuncţi permanenţi pentru Serv; 1-2, 3, 4, 5 anexa 2.

I - DGRS (31) - este deservită de DGTO (21) şi SASI (3).

II - DGTO(21) - este deservită de DGRS (31) şi SASI (3).

III - SASI (3) - este deservită de DGRS (31) şi DGTO (21).

Art.18. Pentru analiza problemelor de interes general a DGSI, Directorii de unităţi şi Directorii adjuncţi ai Directorului general al DGSI, constituie Consiliul Director al DGSI, care se întrunesc lunar şi la ordinul Directorului general al DGSI.

Competentele în lipsa Directorului general le stabileşte Consiliul Director prin regulament.

În executarea atribuţiilor sale, Directorul general al DGSI emite ordine, regulamente şi instrucţiuni, pentru bună desfăşurare a activităţii DGSI pe plan intern şi extern, pentru unităţile şi subunităţile specifice Serviciilor de Informaţii, aprobate de CSAT.

Art.19. Eliberarea din funcţie a Directorului general al DGSI se face de către Parlamentul României, la propunerea Preşedintelui României sau la propunerea şi prin votul a cel puţin jumătate plus unu din totalul parlamentarilor.

Eliberarea din funcţii, transferul sau trecerea în rezervă a cadrelor active, se face la cererea justificată a cadrului activ sau la propunerea celui care l-a numit în funcţie, cu aprobarea şefului imediat superior.

 

CAPITOLUL III. Personalul DGSI

 

Art.20. Personalul DGSI este alcătuit din militari activi care îndeplinesc funcţii informativ-operative, tehnice, ştiinţifice, economice şi administrative, permanente, constituite din absolvenţi ai şcolilor militare de ofiţeri şi subofiţeri, liceelor de specialitate şi a facultăţilor de profil din România.

Persoanele angajate vor corespunde prevederilor Art.24 din LSNR, vor fi de naţionalitate şi cetăţenie romana, căsătoriţi numai cu persoane de naţionalitate şi cetăţenie romana, fără vicii de comportament, să aibă împlinită vârsta minimă de douăzeci şi cinci de ani, sănătoşi fizic şi psihic corespunzătoare funcţiei ce o vor ocupa în DGSI.

Art.21. Personalul DGSI, are toate drepturile şi obligaţiile prevăzute în regulamentele militare, a Codului Muncii şi celor specifice activităţii pe care o desfăşoară.

Art.22. Selecţionarea, încadrarea şi pregătirea personalului se face de către Serviciul Resurse Umane SRU, conform prevederilor regulamentelor şi instrucţiunilor DGSI.

Art.23. Personalul DGSI are dreptul la uniformă militară, asistenta medicală şi juridică gratuită şi pentru membrii de familie ai angajaţilor, copii, soţ sau soţie, astfel; pe tot parcursul vieţii pentru soţul sau soţia cadrului activ, copii acestora până la terminarea studiilor la vârsta de 25 de ani, şi pe tot parcursul vieţii pentru copii cu handicap.

Portul uniformei militare este stabilit de regulamentul de ordine interioară a fiecărei unităţi DGSI are în cadrul SRU (32) un birou de mobilizare şi evidentă unică a membrilor activi din ACMRR (38) .

Personalul activ, în rezervă sau retragere din DGSI, beneficiază de drepturile legale indiferent de locul de muncă în care a activat, pe plan intern sau extern.

Art. 24. Paza obiectivelor DGSI, este asigurată de cadre militare din Brigada Antiteroristă, care îşi recrutează personalul din rândul absolvenţilor şcolilor de ofiţeri şi subofiţeri ai Ministerului de Interne şi Ministerului Apărării Naţionale.

 

CAPITOLUL IV. Asigurarea materială

 

Art.25. DGSI, în limita competentelor, elaborează propriul buget de venituri şi cheltuieli, asigura finanţarea unităţilor pe plan intern şi extern, aprobă lucrările proprii de investiţii, efectuează activităţi de import pentru uz intern, cu avizul CSAT.

Art.26. DGSI elaborează propriul program de dotare tehnica-operativă, militară, pentru apărarea propriilor obiective, pentru dotarea şi instruirea cadrelor militare din Brigada Antiteroristă şi a celorlalte unităţi din subordinea sa, din domeniul administrativ, transporturi, sănătate, social cultural, protocol, pe care îl supune spre aprobare CSAT, în vederea alocării sumelor respective de la bugetul public.

Art.27. DGSI poate comercializa pe piaţa internă şi externă prin unităţi desemnate de CSAT, Tehnica-Operativă din producţia proprie care prin funcţiile şi utilizarea lor, nu pun în pericol Siguranţa Naţională a României şi nici relaţiile de colaborare cu alte servicii de informaţii, din ţări prietene.

Art.28. DGSI, prin Serviciul Supraveghere Informaţii SSI şi Banca de Date Casate BDC, valorifica informaţii casate, contra cost conform prevederilor Art.23 din LSNR.

Art.29. DGSI participa la competiţii sportive interne şi internaţionale, prin autofinanţare, cu condiţia păstrării în afară structurilor DGSI a personalului administrativ şi de instruire a sportivilor.

 

CAPITOLUL V. Dispoziţii finale

 

Art.30. În caz de necesitate, când folosirea altor mijloace de constrângere nu este posibilă, Brigada Antiteroristă BAT şi cadrele DGSI autorizate să poarte arme, pot folosi forţa armelor albe sau a armelor de foc, în condiţiile prevăzute de lege.

Art.31. a) - Documentele interne de orice fel ale DGSI, sunt secrete şi nu pot fi consultate decât în baza ordinului scris al CSAT.

b) - DGSI, în baza prevederilor Art. 3 litera „O” din L.S.N.R, verifică şi avizează în scris numirea cadrelor militare în funcții de comandă și a Demnitarilor de Stat şi Publici în funcții de conducere, instruieşte informativ-operativ cadrele militare și Demnitarii în perioada exercitării funcţiilor.

c) - Emite legitimaţii de observator autorizat, presei scrise şi audio-vizuale române, conform prevederilor Art.12 din LSNR.

d) - Informaţiile rezultate din activitatea DGSI transferate la termenele prevăzute în Art.7 din prezenţa propunere, vor fi transmise Băncii de Date Casate pentru valorificare cu acordul scris al CSAT.

Art.32. DGSI foloseşte pentru individualizare şi recunoaştere, sigle cu modele şi descrieri prevăzute în anexa 5 la LSNR.

Art.33. Legea 14/1992, 1/1998 şi orice alte dispoziţii contrare prezenţei propuneri se abroga la data intrării în vigoare a prezenţei propuneri legislative.

 

Întocmit, Lt.Col.(r) Dumitru Prichici

Proiect protejat de Legea 8/1996, ORDA şi OSIM.

Interzisă utilizarea proiectului, fără acordul titularului legal.

  

 

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24  


Condamnat la tăcere! Până când? - o carte plină de dovezi ale corupției din România, scrisă de lt. col. (r) Dumitru PrichiciDe la căpușă la cătușă, o carte despre cum poate scăpa România de politicienii căpușari (corupți), scrisă de lt. col. (r) Dumitru PrichiciCumpărați acum!

Dacă locuiți în România, comandați cărțile aici: http://www.librariacoresi.ro/shop?&search=Dumitru%20Prichici

Dacă locuiți în afara României, comandați cărțile aici: http://amzn.to/2CITd5W (sau de pe site-ul Amazon aferent țării în care locuiți).

Dacă doriți edițiile electronice ale cărților, faceți click aici: http://www.ibooksquare.ro/Home/Search?searchtext=Dumitru%20PrichiciDocumente de maxim interes... click aici!

Dacă doriţi să luaţi legătura cu noi, scrieţi-ne la: zenith@zenithtrading.ro